Last edited by Fenrirn
Thursday, May 7, 2020 | History

2 edition of Aithisg Bhliadhnail & Cunntasan = found in the catalog.

Aithisg Bhliadhnail & Cunntasan =

Comataidh Craolaidh Gaidhlig (Gaelic Broadcasting Committee)

Aithisg Bhliadhnail & Cunntasan =

Annual Report & Accounts.

by Comataidh Craolaidh Gaidhlig (Gaelic Broadcasting Committee)

 • 338 Want to read
 • 28 Currently reading

Published by Gaelic Broadcasting Committee in Stornoway .
Written in English

  Subjects:
 • Gaelic Broadcasting Committee.

 • Edition Notes

  Gaelic text,parallel English translation.

  The Physical Object
  Pagination44p. :
  Number of Pages44
  ID Numbers
  Open LibraryOL18460338M

  HIAL invests for the future as passenger numbers reach all time high Passenger numbers at regional airport operator HIAL climbed to their highest ever level in the latest financial year, as the group stepped up its investment Tha aithisg bhliadhnail agus cunntasan na companaidh airson a’ bhliadhna. Aithisg Bhliadhnail & Cunntasan 5 infrastructure are fully aligned with the Scottish Government’s Ferries Plan. As we have reported in previous years, the cost of funding pension benefits in the CalMac Pension Scheme, Merchant Navy Officers’ Pension Fund .

  Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s. Nov 28,  · Maoin Math Coitcheann Inbhir Narann – Cunntasan Sgrùdaichte, Aithisg Bhliadhnail /18 agus Aithisg Sgrùdaidh Cairteil 2 / There had been circulated joint Report N/18/18 dated 14 November by the Depute Chief Executive/Director of Corporate Resources and Inverness City Area Manager. In discussion, the following points were raised: .

  Tha mi toilichte a bhith a’ taisbeanadh na h-Aithisg Bhliadhnail aig Buidheann Dhaibhidh Mhic a’ Bhriuthainn, a tha gabhail a-staigh nam buidhnean a tha lìbhrigeadh sheirbheisean aiseig Chluaidh, Innse Gall, agus nan Eileanan mu ionnsramaid ionmhais luach connaidh a chaidh aithneachadh ann an cunntasan na bliadhna roimhe. Bha teachd a. agus aig a’ Choinneamh Bhliadhnail ann an (ri suidheachadh gu h-ionadail) sa bhliadhna anns nach eil taghaidhean, cuiridh a’ CHOMHAIRLE COIMHEARSNACHD an dreuchd Cathraiche, Rùnaire, Ionmhasair agus luchd-dreuchd sam bith eile mar a cho-dhùinear bho àm gu àm. (b) Bidh a h-uile neach-dreuchd air a thaghadh airson aon bhliadhna, ach.


Share this book
You might also like
Recapitulation

Recapitulation

Fables of Æsop and others

Fables of Æsop and others

Evaluation of Community Health Centres.

Evaluation of Community Health Centres.

great crusade and after, 1914-1928

great crusade and after, 1914-1928

Church principles.

Church principles.

Edith Wharton

Edith Wharton

Biotechnology in Europe

Biotechnology in Europe

Triad hearing follow-up

Triad hearing follow-up

Sonatina for piano

Sonatina for piano

Nation at War

Nation at War

Safeguarding the documentary heritage of humanity.

Safeguarding the documentary heritage of humanity.

HEW support of research involving human in vitro fertilization and embryo transfer

HEW support of research involving human in vitro fertilization and embryo transfer

General insurance

General insurance

Aithisg Bhliadhnail & Cunntasan = by Comataidh Craolaidh Gaidhlig (Gaelic Broadcasting Committee) Download PDF EPUB FB2

The Gaelic Books Council shop is open: Monday to Saturday Phone: +44 (0) Address: 32 Mansfield Street, Glasgow G11 5QP. Other An Commun Gàidhealach items are available among the hundreds of books in the Early Gaelic Book Collections. Rare items in Gaelic Other An Commun Gàidhealach items are available in our collection of rare items in Gaelic printed between and Tha an aithisg seo a’ cur an cèill na dh’atharraich sinn nar structar obrach ann an /19, stèidhichte air ceithir builean gus an tig ar prìomh amas a rèir prìomhachasan Riaghaltas na h-Alba agus gus an coilean e iad.

Tha an aithisg bhliadhnail seo na geàrr-chunntas air ar. Aithisg Bhliadhnail agus Cunntasan / 1 Contents Performance Report Foreword About SNH Performance summary Financial highlights Facts and figures for /19 How we supported the Scottish Government’s National Performance Framework in /19 Risks and uncertainties.

Aithisg air Tuarastalan is Luchd-obrach 59 Remuneration & Staff Report Aithisg air Tuarastalan 59 Remuneration Report Neo-sgrùdaichte 59 Unaudited Sgrùdaichte 59 Audited Buill a’ Bhùird 60 Board Members Tuarastal a’ Chathraiche 60 Remuneration of Cathraiche Tuarastalan a’ Cheannaird is an Sgioba Stiùiridh AITHISG BHLIADHNAIL AGUS CUNNTASAN.

Comunn Gaidhealach Ard-Oifis TIGH OBAR THAIRBH, INBHIRNIS IV11EU. F6n. Oifis Ghlaschu 65 SRAlD IAR AN TAINISTEIR, GLASCHU G2 2AQ.

F6n. Oifis Stebmabhaigh 91 SRAID CHROMBAIL, STEORNABHAGH PA87 2DG. F6n. Ste6rnabhagh Fear Stiuiridh. Cunntasan Aithisg Bhliadhnail Aithisg Bhliadhnail AGM Programme Aithisg Bhliadhnail Aithisg Bhliadhnail Aithisg Bhliadhnail Aithisg Bhliadhnail Aithisg Bhliadhnail Aithisg Bhliadhnail Aithisg Bhliadhnail Aithisg Bhliadhnail.

Cunntasan & Aithisg Bhliadhnail Cunnta. Poileasaidhean. Poileasaidh Gàidhlig Poileasaidh Dìon Poileasaidh Co-ionan. Ceanglaichean. The Gaelic Books Council shop is open: Monday to Saturday Phone: +44 (0) Address: 32 Mansfield Street, Glasgow G11 5QP.

Aithisg Bhliadhnail agus Cunntasan gu Community Engagement in and LAND RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OCOL SERIES. Aithisg Bhliadhnail Air a cur fa chomhair Pàrlamaid na h-Alba, a rèir Earrann 20, Pàipear-taice 2, paragraf C de dh’Achd Ath-leasachadh an Fhearainn (Alba) Aithisg Bhliadhnail agus Cunntasan gu [email protected] dr-peshev.com Cuir fios thugainn Lorg sinn air: Aithisg Bhliadhnail Air a cur fa chomhair Pàrlamaid na h-Alba, a rèir Earrann 20, Pàipear-taice 2, paragraf C de dh’Achd Ath-leasachadh an Fhearainn (Alba) AITHISG A’ CHATHRAICHE CATHRAICHE’S (CHAIR’S) REPORT Tha e a’ toirt toileachas mòr dhomh Aithisg Bhliadhnail is Cunntasan Bhòrd na Gàidhlig airson /18 a chur mur coinneimh.

Cha bu bheag na leasachaidhean is adhartas a chunnacas thairis air a’ bhliadhna sin agus am measg nan rudan a bu chudromaiche a choilean. 2 AITHISG BHLIADHNAIL HIE/CUNNTASAN//09 1 2.

Tha e mar dhleastanas air HIE cuideachadh ann a bhi à cruthachadh eaconamaidh seasmhach a tha a’ fàs, gus a’ Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan a thoirt air adhart chun na 21mh linn, agus sinn ag amas air trì. Cairngorms National Park Authority Annual Report and Accounts /13 7 Annual Report and Accounts /13 The CNPA focuses on eight programmes of work that address the aims of the National Park, to deliver three strategic outcomes.

A sustainable economy supporting thriving businesses and communities (sustainable communities). Cairngorms National Park Authority Annual Report and Accounts / Ùghdarras Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh Aithisg Bhliadhnail agus Cunntasan / Tha na figirean seo a-measg an deagh naidheachd bho aithisg bhliadhnail na companaidh agus na cùnntasan airson / Mheudaich àireamh luchd-siubhail sa bhliadhna 39, (suas %) gu 1, an ìre as àirde bho / Thachair am meudachadh seo a dh'aindeoin tuiteam ann an àireamh turasan bho phuirt-adhair HIAL.

Thuit. 30 Comhairle nan Eilean Siar Annual Report & Accounts • Aithisg Bhliadhnail is Cunntasan The following policies apply to the Accounts of Comhairle nan Eilean Siar for the year 1 General Policy The Annual Accounts have been prepared on an Income and Expenditure basis in accordance with the Code of Practice on Local.

MG ALBA Chairperson, Maggie Cunningham, discusses the Annual Report – the highest ever levels of awareness and approval for BBC ALBA and the success of the iPlayer as a distribution platform for Gaelic programmes; securing an adequate long-term settlement for the channel and finding new ways to engage, delight and surprise the audiences and inspire more people in Scotland to get involved.

Aithisg Bhliadhnail & Aithris nan Cunntasan In accordance with Schedule 19 (12) of the Broadcasting ActI enclose the Annual Report of Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig (Gaelic Media Service) and the Statement of Accounts for the year ended 31 March Aithisg Bhliadhnail agus Cunntasan Bliadhnail / Aithisg Bhliadhnail Choimisean na Croitearachd /19 Air a cur fa chomhair Pàrlamaid na h-Alba a rèir Earrann 28 agus Pàipear-taice 1, paragraf 19 de dh’Achd nan Croitearan (Alba) mar a chaidh.

Caledonian Maritime Assets Ltd Annual Report & Accounts Aithisg Bhliadhnail & Cunntasan Notes to the Accounts continued. Financial statement The information disclosed below is in. Aithisg Bhliadhnail & Cunntasan / Annual Report & Accounts Stornoway: Comataidh Craolaidh Gàidhlig.

Comataidh Telebhisean Gaidhlig / Gaelic Television Committee (). Aithisg Bhliadhnail & Cunntasan / Annual Report & Accounts Stornoway: Comataidh Craolaidh Gàidhlig.- Aithisg bhliadhnail agus cunntasan An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications > Annual report (Comunn Gàidhealach) > - Aithisg bhliadhnail [] This item is available as part of the Hew Morrison Collection in the Early Gaelic Book Collections.Aithisg is Cunntasan Bliadhnail Aithisg Bhliadhnail Air a cur fa chomhair Pàrlamaid na h-Alba fo Earrann 2B agus Sgeideal 1, paragraf 19 de dh’Achd nan Croitearan (Alba) mar a chaidh atharrachadh le Achd Ath-leasachadh Croitearachd (Alba) agus Achd.